Drag Racing 1/4 Mile times 0-60 Dyno Fast Cars Muscle Cars

Lietuvos Policija (mum tikras pavizdys)

Lietuvos Policininkai kaip matome labai geras pavidys musu vairoutojams


 


More Videos...


Motoroleris atsitrenkė į policiją
bėgo, nestojo, atsitrenkė. sužeisti du žmonės. Vilnius, 2008.11.08

Policijos patruliai - ir kaime jiems trukdo
Lietuvos policijos patruliai tariasi suradę "pažeidėją". Bizniuką sutrukdo drąsūs paaugliai, kurie pradeda filmuoti. Policininkas nieko nedaro, kad užkirstų pažeidimui kelią t.y. keiksmažodžių vartojimą viešoje vietoje - jam tai daryti NEAPSIMOKA, juk galima susitarti su vairuotoju - ir NAUDA ir MALONUMAS ! Policininkai patys KET 155.5 p. pažeidę stovi ant šaligatvio, tačiau savo pažeidimo "nemato" ir protokolo nesurašo. DĖL INFORMACIJOS RINKIMO F I L M A V I M O L R K O N S T I T U C I J A 25 straipsnis 1. Žmogus turi teisę turėti savo įsitikinimus ir juos laisvai reikšti. 2.Žmogui neturi būti kliudoma ieškoti, gauti ir skleisti informaciją bei idėjas. 3.Laisvė reikšti įsitikinimus, gauti ir skleisti informaciją negali būti ribojama kitaip, kaip tik įstatymu, jei tai būtina apsaugoti žmogaus sveikatai, garbei ir orumui, privačiam gyvenimui, dorovei ar ginti konstitucinei santvarkai. 4.Laisvė reikšti įsitikinimus ir skleisti informaciją nesuderinama su nusikalstamais veiksmais - tautinės, rasinės, religinės ar socialinės neapykantos, prievartos bei diskriminacijos kurstymu, šmeižtu ir dezinformacija. 5.Pilietis turi teisę įstatymo nustatyta tvarka gauti valstybės įstaigų turimą informaciją apie jį. http://www3.lrs.lt/home/Konstitucija/Konstitucija.htm VISUOMENĖS INFORMAVIMO ĮSTATYMAS 4 straipsnis. Informacijos laisvė 1. Kiekvienas asmuo turi teisę laisvai reikšti savo mintis ir įsitikinimus, nevaržomai rinkti, gauti ir skleisti informaciją bei idėjas. Laisvė rinkti, gauti ir skleisti informaciją negali būti ribojama kitaip, kaip tik įstatymu, jei yra būtina apsaugoti konstitucinę santvarką, žmogaus sveikatą, garbę ir orumą, privatų gyvenimą, dorovę. 5 straipsnis. Teisė rinkti ir skelbti informaciją 1. Kiekvienas asmuo turi teisę: 1) rinkti informaciją ir ją skelbti visuomenės informavimo priemonėse; 2) neleisti skelbti savo parengtos informacijos, jeigu jos turinys redakcinio rengimo metu buvo iškreiptas; 3) užsirašinėti, fotografuoti, filmuoti, naudotis garso ir vaizdo technikos priemonėmis, taip pat kitais būdais fiksuoti informaciją, išskyrus šio įstatymo 13 straipsnyje nurodytus atvejus; 4) publikacijas ar laidas skelbti savo pavarde, slapyvardžiu ar anonimiškai. 2. Niekas negali būti verčiamas, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, platinti valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų, kitų biudžetinių įstaigų informaciją. 13 straipsnis. Asmens teisių, garbės ir orumo apsauga 1. Siekiant nepažeisti asmens teisių, apsaugoti jo garbę ir orumą, renkant ir viešai skelbiant informaciją draudžiama: 1) be asmens sutikimo filmuoti, fotografuoti, daryti garso ir vaizdo įrašus fizinio asmens gyvenamojoje patalpoje, fizinio asmens privačioje namų valdoje ir jai priklausančioje aptvertoje ar kitaip aiškiai pažymėtoje teritorijoje, nepaisant to, ar tas asmuo yra nurodytose vietose; 2) filmuoti, fotografuoti ar daryti garso ir vaizdo įrašus neviešų renginių metu be organizatorių, turinčių teisę rengti tokius renginius, sutikimo; 3) filmuoti ir fotografuoti žmogų ir naudoti jo atvaizdus reklamai visuomenės informavimo priemonėse be šio žmogaus sutikimo; 4) filmuoti ir fotografuoti asmenį su aiškiais fiziniais trūkumais be šio asmens sutikimo arba filmuoti ir fotografuoti asmenį jam esant bejėgiškos būklės dėl sveikatos sutrikimo; 5) filmuoti, fotografuoti vaiką ar daryti jo garso ir vaizdo įrašus be nors vieno iš tėvų, globėjų ar rūpintojų ir paties vaiko sutikimo. Draudžiama naudoti vaikų fotografijas, garso ar vaizdo įrašus erotinio, pornografinio ir smurtinio pobūdžio informacijose; 6) be mirusiojo ar žuvusiojo šeimos narių sutikimo filmuoti, fotografuoti mirusįjį ar žuvusįjį stambiu planu ar daryti jo vaizdo įrašus. 2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodyti draudimai netaikomi fiksuojant teisės pažeidimus ir šio įstatymo 14 straipsnio 3 dalyje nurodytais atvejais. http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=280580&p_query=&p_t r2=

Lietuvos Policija
lietuvos policija

Policija. Patruliai bėga nuo "nenaudingo" vairuotojo
Policija BĖGA nuo M.Juškausko, kuris jiems buvo "nenaudingas". Įstatymo leidėjas, LR Seimas, ATPK 272 str. nurodė, kokias teises turi ATP traukiamas asmuo-šito ir reikalavo vairuotojas, tačiau policininkai apsimeta aklais ir kurčiais, kadangi jiems nėra jokios naudos.... Vairuotojas bando pranešti per GARSIAKALBĮ, kad "kurtieji" išgirstų, tačiau bebačiai "nuskriaustieji" niekaip nenori girdėti garsiakalbio skleidžiamo garso. TEISME išgirsta pamato - įvyksta stebūklas, kaip Šv.Rašte :"AKLIEJI PRAREGI, KURTIEJI IŠGIRSTA" VALSTYBĖS ATLIKTA ŽALA http://tm.infolex.lt/?item=taktai_list&aktoid=50805&strnr=6.271 272 straipsnis. Administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo Administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo turi teisę susipažinti su bylos medžiaga, duoti paaiškinimus, pateikti įrodymus, pareikšti prašymus; nagrinėjant bylą, naudotis teisine advokato ar kito įgalioto atstovo, turinčio aukštąjį teisinį universitetinį arba jam prilyginamą išsilavinimą, pagalba; kalbėti gimtąja kalba arba ta kalba, kurią jis moka, ir naudotis vertėjo paslaugomis, jeigu nemoka lietuvių kalbos; apskųsti nutarimą byloje. http://tm.infolex.lt/?item=taktai_list&aktoid=26&strnr=272 Šiuos patrulius pavyko pagauti tik teisme, kur juos ir "pasodino" ir liepė laukti, kol M.Juškauskas pateiks įrodymus (LR ATPK 256 str.) http://www.youtube.com/watch?v=BCHRysg-Jew MELAGIAI NIEKDARIAI NEMOKŠOS http://www.youtube.com/watch?v=PHjxk3F4TYQ&feature=related BYLA LAIMĖTA VAIRUOTOJO NAUDAI.

Policija stabdo vairuotoja
Policija stabdo vairuotoja panaudojant pistoleta

Lietuvos policijos patruliai džiaugiasi radę VIBRATORIŲ
Lietuvos policijos patruliai kartu su TV 3, šiurkščiai pažeidę asmens privatumą, atlikę asmens daiktų apžiūrą , rado pas turtingą vaikiną VIBRATORIŲ, todėl pradėjo džiaugtis ir juoktis iš malonumo, atskleisdami tikrąją savo prigimtį. Ne ką geresnis TV 3 parodomosios-pop šou laidos "KOMANDA" komentatorius. Komentuoja...."tai rimta mašina, joje - dar rimtesni ŽMONĖS, besivežiojantys RIMTĄ GRĖSMĘ keliančius DAIKTUS" TV 3 Komentatorius dalyvauja PAŽEIDIME KARTU su PATRULIAIS - pažeidžiamas ASMENS PRIVATUMAS. Apie tai TV 3 komentatorius nepratars nė ŽODŽIO, todėl kas mato būtinai pamatys. Taip tik eilinį kartą "KOMANDA" parodo, kaip TV 3 vykdo savo "profesinę pareigą", bei "profesinę etiką". TV 3 komentatorius nesugebės pateikti JOKIŲ asmens daiktų apžiūros protokolų, jokių įrodymų, kurie galėtų patvirtinti teisėtus patrulių veiksmus, kas dar kartą įrodys, kad buvo pažeistas apžiūros metu asmens privatumas ir asmens apžiūros tvarka. TV 3 laidoje, valdžios institucijos policijos tarnautojai, kurie pagal valdžios nustatytą tvarką yra TARNAUJANTYS ŽMOGUI asmenys, pavadinami VALDOVAIS t.y. F A R A O N A I S. F A R A S nuo (graik. Pharao didelis namas) vėliau įgyjo reikšmę didelis ūkis, dar vėliau valdovas, o pastaruoju metu įprasta prasmė Egipto valdovas. Ne policijos diktatorių valdomoje šalyje taip vadinti pareigūnams absoliučiai netinka. Policininkas valdytojas (teikia LRS nustatytus žmonių tarpusavio santykių valdymo patarnavimus, t.r. TARNAS - VALDYTOJAS), bet NE VALDOVAS, kadangi pagrindinė pareigūnų atstovaujamos įstaigos pareiga nustatyta LR KONSTITUCIJOS 5 str. Valdžios įstaigos tarnauja žmonėms, Valdžios galias riboja Konstitucija. http://www3.lrs.lt/home/Konstitucija/Konstitucija.htm Iš POP ŠOU REKLAMINĖS laidos matyt, kad tautai surinkti asmenys vaizduojami, kaip VALDOVAI FARAONAI. Motyvas aiškus su didybės manijos aspektais, todėl į policiją ir priimami FARONAI NAPOLEONAI MENTAI ir kitokie panašūs asmenys, tačiau labai įsižeidžia, kai juos pavadini MENTAIS FARAIS ir "pripiešia" bylų už policijos vardo įžeidimą. TV 3 komentatorius nesugebės pateikti nei vieno įrašo, kad patruliai įvykdę apžiūrą savo veiksmus užfiksavo taip, kaip reikalauja policijos patrulių veiklos instrukcija http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=206118 LIETUVOS POLICIJOS GENERALINIO KOMISARO Į s a k y m a s 2002 m. gruodžio 24 d. Nr. 660 Vilnius

M.Juškauskas gerina policiją. Kelias 1 dal. 2005.
Komisarai nebebuvo "stogais". Visus statinius statytojai nusikėlė - patys juokėsi :) - Virš 100 M.J. sugalvojimų įdiegimo dėl poįstatyminės teisėkūros ir veiklos pagerinimo bei straipsnių apie trūkumus įrodymai, dar apie 100 įdiegti pasiūlius žodžiu, įrodant teismuose ir kt. - http://foto.delfi.lt/album/63485/

Kaip musu pareigunai virsyja greiti
Mentai

Policija nedideli pazeidimai
Nufilmuota VLN. 2008

Sezono atidarymas 2008 policijos pokstai
keli vaizdeliai is 2008 metu sezono atidarimo pareigunu pokstas :)

M.Juškauskas gerina policiją. Berkut 1 dal. 2005.
Žr.TĘSINIUS apie "Berkut". Dalyviai Andrius Petraitis, Artūras Zadorožnyj ir patrulis Andrius Radivonas. Virš 100 M.J. sugalvojimų įdiegimo dėl poįstatyminės teisėkūros ir veiklos pagerinimo bei straipsnių apie trūkumus įrodymai, dar apie 100 įdiegti pasiūlius žodžiu, įrodant teismuose ir kt. - http://foto.delfi.lt/album/63485/

M.Juškauskas gerina policiją. Kaunas 3 dal. Apsupo dėl neteisėto ženklo 2005.
PRIE KAUNO LINK JONAVOS UŽ NETEISĖTO ŽENKLO "70" tykojo ir nepagrįstai traukti atsakomybėn ėmėsi Kauno r.PK patruliai. Buvo be pavardės lentelių, be miesto antsiuvo ant rankovės. Todėl Kauno ir Vilniaus AA teismuose amžinatilsį vadinome "su dideliu pilvu", o kitą "be...". Policijos atstovas protestavo. Teismas pripažino, kad apibūdinimas teisėtas - patys kalti, kad be lentelių. Toje vietoje Kauno policijos plėšikai daug metų iš daug vairuotojų atiminėjo pinigus (baudas) ir teisę vairuoti kai pagal EPT įtakotą ATPK balų virš 10. T.r. stresais ir baime policija žudė N žmonių gadindami jų sveikatą, gaišindami gyvenimo laiką. Patruliai prisikvietė Kauno spaudos ir TV biznio atstovų. Po jų atvyko Kauno r.PK komisaras VALDEMARAS ČYVAS (su džinsais), komisaras insp. ROMAS STANKEVIČIUS, komisaras insp. REMIGIJUS MEŠKAUSKAS (abu su patrulių kepurėmis), kriminalinės polic. spec. ERLANDAS LINGĖ, vėliau dar keli. Apkalbų ir išmislų žiniasklaidoje pardavėjai domėjosi tik jų kalbomis. Nei vienas nesidomėjo intervių MB ekipažo - Milvydas Juškauskas, Artūras Zadorožnyj ir V.S. Nelaukdami išvadų bylose žiniasklaidos biznio chuliganai MB buvusių asmenų veiksmus vertino patys. Apgavo laikraščių pirkėjus. Žurnalistikos biznio chuliganai apie bylų rezultatus MB ekipažo naudai laikraščių pirkėjus neinformavo. Netgi sarmatinant. Dėl Kauno policijos chuliganų lindimo MB ekipažas virš metų laiko dalyvavo bylose. M.J.LAIMĖJIMAI - pasiūlė ir paįtakojo, kad Policijos generalinis komisaras 2005-10-24 įsakymu nustatytų KELIŲ EISMO SĄLYGŲ KONTROLĖS TVARKOS APRAŠĄ. http://www.policija.lt/isakymai/index.php?&sk=200&rub_id=214&irub_id=20 Juo visus Lietuvos PK įpareigojo nustatytais periodais nuolat apžiūrėti visų kelių ženklinimus surašant apžiūrų dokumentus. Per 7 metus "damušė", kad PD paskelbtų Tarnybinių pažymėjimų išvaizdą http://www.policija.lt/pranesimai/pranesimas.php?id=6315 Matuoklių Berkut neteisėtumo ginčyti nebeteko - M.J.vėliau įrodė kitoje byloje. M.J.PRARADIMAS - įspėjimas. Persiuntus bylą Vilniaus m. VPK suprato, kad tik vienintelį veiksmą M.Juškauskas vykdė abejotinai ar teisėtai - nepateikė jokių dokumentų. Todėl įspėjo. Nepateikė dėl būtinojo reikalingumo ir būtinosios ginties, kad išvengtų didesnės žąlos dėl neteisėto patraukimo atsakomybėn. Apskundus nutarimą Vilniaus AA teismui, liudyti vyko trys Kauno komisarai, ir abu patruliai. Tuo metu Lietuvoje buvo pūga. Teisėja dar nematytai "vaidinosi" :). Jos nutartį panaikino LVAT 2006-09-21 nutartimi. Taigi 5 val. MB viduje vyko juokingi dalykai teisėtai. O "Greitkelis" rašė "Kelių chuliganai...". Jokio teisės akto nuostatos nepažeistos - persėdo į automobilio galą, negyvenvietėje kalbėjo per MB garsiakalbį, neatsakynėjo policijai, neišlipo iš automobilio, neatsidarė nei durų, nei langų, nenusileido žaliuzių ir M.J.išbuvo nei pamatytas, nei nufilmuotas nei nufotografuotas :). A.Z. LAIMĖJO Lietuvai LVAT nutartį. Ja konstatuota, jog Laikinųjų leidimų vairuoti transporto priemones galiojimo terminų pasibaigimas ne vairuotojų, bet policijos problema. Tai tapo privalu visiems. http://www.infolex.lt/portal/start.asp?act=disk&fwd=komentarai.asp?dskID=47 636&view=1 A.Z.PRARADO 200 litų baudai, nes specialiai pasiaukojant važiavo todėl negalėjo nepervažiuoti ant žemės numestą juostą "Stop policija". Nepavažiuodamas 100 m nebūtų patrauktas atsakomybėn dėl Laikino leidimo vairuoti termino pasibaigimo ir nebūtų laimėjęs naudą visiems vairuotojams. A.Z. aukojosi. LIETOVOS STANDARTĄ „Kelio ženklų ir šviesoforų naudojimas" LST 1405" galima nusipirkti st.departamente http://www.lsd.lt ŽR. TĘSINĮ. P.S.: Virš 100 M.J. sugalvojimų įdiegimo dėl poįstatyminės teisėkūros ir veiklos pagerinimo bei straipsnių apie trūkumus įrodymai, dar apie 100 įdiegti pasiūlius žodžiu, įrodant teismuose ir kt. - http://foto.delfi.lt/album/63485/

M.Juškauskas gerina policiją. LP EPT apgavo inspektorių taikyti ne tą įstatymą. 2006.
ABI PRADĖTOS ATP BYLOS NUTRAUKTOS. M.J. per valandą policijai nepasakė nei vieno žodžio. Per stoglangį veikia LP EPT apgautasis Vilniaus r.PK Paberžės PN tyrėjas LAIMONAS PRADKELIS - vairuotojo pažymėjimo nedavimo atveju pats patrulis turėjo teisę surašyti ATP protokolą, bet stengėsi pridirbti sunkesnės atsakomybės. Šitie patrulai dar ir Lietuvos vadovus eskortuoja. Inspektoriui vadovauja Vilniaus raj.PK načalnykas dar nuo SSSR laikų. "Armija krajova" viršinkai vengia uniformų su Lietuvos ženklais, bet teko apsivilkti, nufotografuotais būti ir pateikti internete - v. MEČISLOVAS POPLAVSKIS, v.p. TADEUŠ BUIKO. O v.p. JOSIF KUZMICKIJ. http://www.policija.lt/vilniausrpk/ http://www.infolex.lt/portal/start.asp?act=disk&fwd=komentarai%2Easp%3FdskI D%3D61414%26view%3D5&groupID=1 ATPK 272 str. "Administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo TURI TEISĘ ..., duoti paaiškinimus,...". Taigi galima sakyti tik tai, ką norima pasakyti. Nebūtina sakyti nei vieno žodžio ko pareigūnai klausia - adresas, darbovietė, pareigos, telefonas, išsilavinimas, kaip čia buvo..., kodėl skubėjote... ir t.t. IKITEISMINIUOSE TYRIMUOSE BPK net nenumato apklausos be procesinių teisių - nukentėjęs, liudytojas, įtariamasis, kaltinamasis. Ikiteisminiai tyrėjai apgauna žmones, neva jie parodymus apie savo veiksmus pasakoja savo noru. BPK 10, 21, 50, 80, 83, 142, 182 str. BPK 21 str. 4 d. - "Įtariamasis TURI TEISĘ: žinoti KUO JIS ĮTARIAMAS; nuo sulaikymo ar pirmos apklausos momento turėti gynėją; DUOTI PARODYMUS; pateikti prašymus..." BPK šaukimas su nuoroda APKLAUSAI be nuorodos kokioje byloje ir kokiomis procesinėmis teisėmis pagal kodeksus niekinis, be jokių galimų sankcijų už neįvykdymą. P.S.: Virš 100 M.J. sugalvojimų įdiegimo dėl poįstatyminės teisėkūros ir veiklos pagerinimo bei straipsnių apie trūkumus įrodymai, dar apie 100 įdiegti pasiūlius žodžiu, įrodant teismuose ir kt. - http://foto.delfi.lt/album/63485/

Lietuvos Policija
Policija

Plikledis
Plikledis Telsiuose

Which car is faster? Which Car is Faster?
Similar 1/4 mile timeslips to browse:

2009 Nissan GT-R ALPHA OMEGA: 7.700 @ 186.510
Ivan Phipps / AMS Performance, Engine: ALPHA Omega , Turbos: ALPHA 20 Turbo system Tires: Mickey Thompson 28


2009 Nissan GT-R ETS Little Hero Super 99: 7.806 @ 182.450
Extreme Turbo Systems, Engine: ETS Super99 Turbo Kit, Turbos: ETS Super99 Turbochargers


2010 Nissan GT-R ETS Little Hero Super 99: 7.818 @ 183.150
ETS, Engine: ETS 4.1L Stroker Kit , Turbos: ETS Super99 Little Hero Turbo Kit


2009 Nissan GT-R AMS ALPHA OMEGA: 7.984 @ 186.140
Ivan Phipps, Engine: ALPHA performance 4.0 Crate motor, Turbos: ALPHA OMEGA turbo kit Tires: ALPHA Drag pack


2009 Nissan GT-R r35: 8.282 @ 170.000
Asier Torres, Engine: 4.1L SB Accelerated Performance, Turbos: Alpha 16 Tires: Drag Radials


2009 Nissan GT-R SPE Godzilla: 8.587 @ 166.560
Shawn B, Engine: SPE Godzilla, Turbos: SPE Godzilla


2009 Nissan GT-R AMS Alpha Omega: 8.626 @ 173.810
Ivan, Engine: AMS 4.0L ALPHA Race engine, Turbos: AMS ALPHA Tires: M&H racemaster


2009 Nissan GT-R SPE1000R: 8.793 @ 167.680
Hing Yim, Engine: GREDDY/SPE 4.3L SPE1000R (Street Engine), Supercharger: N/A Turbos: SPE Spec Greddy Modified 67T / 10cm Turbochargers Tires: M&H 18


2012 Nissan GT-R AMS Alpha 12 Blue Thunder: 8.824 @ 165.740
Joel Carrion, Engine: AMS 4.0 Longblock, Turbos: AMS Alpha 12 Turbo kit


2009 Nissan GT-R ALPHA 12 - Tim sanders: 8.920 @ 163.900
Ivan Phipps, Engine: ALPHA 4.0L, Turbos: ALPHA 12 Tires: M&H racemaster


2010 Nissan GT-R : 8.934 @ 156.470
tien nguyen, Engine: 3.8, Turbos: Gtx35r Tires: M&h


2009 Nissan GT-R : 8.939 @ 168.560
John Hanton, Engine: 3.8 liter Hand built, Turbos: Garrett 3583 Tires: MH3960


2010 Nissan GT-R premium: 8.939 @ 168.050
James Kakaletris, Engine: 3.8, Supercharger: n/a Turbos: hta3586 Tires: MH racemasters


2012 Nissan GT-R Switzer R1K-X : 8.973 @ 163.430
John Shepherd, Engine: Switzer 3.8L,


2009 Nissan GT-R AMS Alpha 12: 8.975 @ 169.490
AMS, Engine: AMS 4.0L ALPHA Race engine, Turbos: AMS ALPHA 12 Turbo system Tires: M&H Drag master 275 and 325


2011 Nissan GT-R Switzer R1K-X: 8.997 @ 165.540
John Shepherd, Engine: Switzer 3.8L,


2010 Nissan GT-R Switzer R1KX: 9.010 @ 162.410
Tym Switzer, Engine: Switzer 3.8L, Turbos: SPI R1KX Spec Tires: MT


2012 Nissan GT-R Alpha 10 : 9.070 @ 164.350
Mike Wadsworth, Engine: Built Motor, Turbos: Alpha 10 Turbo Kit Tires: M&H Racemasters


2009 Nissan GT-R AMS Alpha 12: 9.076 @ 160.670
John Shepherd, Engine: AMS 4.0L, Turbos: AMS Alpha 12 Kit


2009 Nissan GT-R Gulf Spec: 9.120 @ 157.000
Mohamed Lutfalla, Engine: 3.8, Supercharger: No Turbos: GTX30R Tires: 305 MT's


 


©2015 DragTimes - Disclaimer - Contact Us