Drag Racing 1/4 Mile times 0-60 Dyno Fast Cars Muscle Cars

Lietuvos Policija (mum tikras pavizdys)

Lietuvos Policininkai kaip matome labai geras pavidys musu vairoutojams


 


More Videos...


Policijos patruliai - ir kaime jiems trukdo
Lietuvos policijos patruliai tariasi suradę "pažeidėją". Bizniuką sutrukdo drąsūs paaugliai, kurie pradeda filmuoti. Policininkas nieko nedaro, kad užkirstų pažeidimui kelią t.y. keiksmažodžių vartojimą viešoje vietoje - jam tai daryti NEAPSIMOKA, juk galima susitarti su vairuotoju - ir NAUDA ir MALONUMAS ! Policininkai patys KET 155.5 p. pažeidę stovi ant šaligatvio, tačiau savo pažeidimo "nemato" ir protokolo nesurašo. DĖL INFORMACIJOS RINKIMO F I L M A V I M O L R K O N S T I T U C I J A 25 straipsnis 1. Žmogus turi teisę turėti savo įsitikinimus ir juos laisvai reikšti. 2.Žmogui neturi būti kliudoma ieškoti, gauti ir skleisti informaciją bei idėjas. 3.Laisvė reikšti įsitikinimus, gauti ir skleisti informaciją negali būti ribojama kitaip, kaip tik įstatymu, jei tai būtina apsaugoti žmogaus sveikatai, garbei ir orumui, privačiam gyvenimui, dorovei ar ginti konstitucinei santvarkai. 4.Laisvė reikšti įsitikinimus ir skleisti informaciją nesuderinama su nusikalstamais veiksmais - tautinės, rasinės, religinės ar socialinės neapykantos, prievartos bei diskriminacijos kurstymu, šmeižtu ir dezinformacija. 5.Pilietis turi teisę įstatymo nustatyta tvarka gauti valstybės įstaigų turimą informaciją apie jį. http://www3.lrs.lt/home/Konstitucija/Konstitucija.htm VISUOMENĖS INFORMAVIMO ĮSTATYMAS 4 straipsnis. Informacijos laisvė 1. Kiekvienas asmuo turi teisę laisvai reikšti savo mintis ir įsitikinimus, nevaržomai rinkti, gauti ir skleisti informaciją bei idėjas. Laisvė rinkti, gauti ir skleisti informaciją negali būti ribojama kitaip, kaip tik įstatymu, jei yra būtina apsaugoti konstitucinę santvarką, žmogaus sveikatą, garbę ir orumą, privatų gyvenimą, dorovę. 5 straipsnis. Teisė rinkti ir skelbti informaciją 1. Kiekvienas asmuo turi teisę: 1) rinkti informaciją ir ją skelbti visuomenės informavimo priemonėse; 2) neleisti skelbti savo parengtos informacijos, jeigu jos turinys redakcinio rengimo metu buvo iškreiptas; 3) užsirašinėti, fotografuoti, filmuoti, naudotis garso ir vaizdo technikos priemonėmis, taip pat kitais būdais fiksuoti informaciją, išskyrus šio įstatymo 13 straipsnyje nurodytus atvejus; 4) publikacijas ar laidas skelbti savo pavarde, slapyvardžiu ar anonimiškai. 2. Niekas negali būti verčiamas, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, platinti valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų, kitų biudžetinių įstaigų informaciją. 13 straipsnis. Asmens teisių, garbės ir orumo apsauga 1. Siekiant nepažeisti asmens teisių, apsaugoti jo garbę ir orumą, renkant ir viešai skelbiant informaciją draudžiama: 1) be asmens sutikimo filmuoti, fotografuoti, daryti garso ir vaizdo įrašus fizinio asmens gyvenamojoje patalpoje, fizinio asmens privačioje namų valdoje ir jai priklausančioje aptvertoje ar kitaip aiškiai pažymėtoje teritorijoje, nepaisant to, ar tas asmuo yra nurodytose vietose; 2) filmuoti, fotografuoti ar daryti garso ir vaizdo įrašus neviešų renginių metu be organizatorių, turinčių teisę rengti tokius renginius, sutikimo; 3) filmuoti ir fotografuoti žmogų ir naudoti jo atvaizdus reklamai visuomenės informavimo priemonėse be šio žmogaus sutikimo; 4) filmuoti ir fotografuoti asmenį su aiškiais fiziniais trūkumais be šio asmens sutikimo arba filmuoti ir fotografuoti asmenį jam esant bejėgiškos būklės dėl sveikatos sutrikimo; 5) filmuoti, fotografuoti vaiką ar daryti jo garso ir vaizdo įrašus be nors vieno iš tėvų, globėjų ar rūpintojų ir paties vaiko sutikimo. Draudžiama naudoti vaikų fotografijas, garso ar vaizdo įrašus erotinio, pornografinio ir smurtinio pobūdžio informacijose; 6) be mirusiojo ar žuvusiojo šeimos narių sutikimo filmuoti, fotografuoti mirusįjį ar žuvusįjį stambiu planu ar daryti jo vaizdo įrašus. 2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodyti draudimai netaikomi fiksuojant teisės pažeidimus ir šio įstatymo 14 straipsnio 3 dalyje nurodytais atvejais. http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=280580&p_query=&p_t r2=

Lietuvos Policija
lietuvos policija

Policija. Patruliai bėga nuo "nenaudingo" vairuotojo
Policija BĖGA nuo M.Juškausko, kuris jiems buvo "nenaudingas". Įstatymo leidėjas, LR Seimas, ATPK 272 str. nurodė, kokias teises turi ATP traukiamas asmuo-šito ir reikalavo vairuotojas, tačiau policininkai apsimeta aklais ir kurčiais, kadangi jiems nėra jokios naudos.... Vairuotojas bando pranešti per GARSIAKALBĮ, kad "kurtieji" išgirstų, tačiau bebačiai "nuskriaustieji" niekaip nenori girdėti garsiakalbio skleidžiamo garso. TEISME išgirsta pamato - įvyksta stebūklas, kaip Šv.Rašte :"AKLIEJI PRAREGI, KURTIEJI IŠGIRSTA" VALSTYBĖS ATLIKTA ŽALA http://tm.infolex.lt/?item=taktai_list&aktoid=50805&strnr=6.271 272 straipsnis. Administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo Administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo turi teisę susipažinti su bylos medžiaga, duoti paaiškinimus, pateikti įrodymus, pareikšti prašymus; nagrinėjant bylą, naudotis teisine advokato ar kito įgalioto atstovo, turinčio aukštąjį teisinį universitetinį arba jam prilyginamą išsilavinimą, pagalba; kalbėti gimtąja kalba arba ta kalba, kurią jis moka, ir naudotis vertėjo paslaugomis, jeigu nemoka lietuvių kalbos; apskųsti nutarimą byloje. http://tm.infolex.lt/?item=taktai_list&aktoid=26&strnr=272 Šiuos patrulius pavyko pagauti tik teisme, kur juos ir "pasodino" ir liepė laukti, kol M.Juškauskas pateiks įrodymus (LR ATPK 256 str.) http://www.youtube.com/watch?v=BCHRysg-Jew MELAGIAI NIEKDARIAI NEMOKŠOS http://www.youtube.com/watch?v=PHjxk3F4TYQ&feature=related BYLA LAIMĖTA VAIRUOTOJO NAUDAI.

Motoroleris atsitrenkė į policiją
bėgo, nestojo, atsitrenkė. sužeisti du žmonės. Vilnius, 2008.11.08

Kaip musu pareigunai virsyja greiti
Mentai

Policija nedideli pazeidimai
Nufilmuota VLN. 2008

M5 bega nuo policijos
Pasiekia 248 km/h greiti

M.Juškauskas gerina policiją. Kelias 1 dal. 2005.
Komisarai nebebuvo "stogais". Visus statinius statytojai nusikėlė - patys juokėsi :) - Virš 100 M.J. sugalvojimų įdiegimo dėl poįstatyminės teisėkūros ir veiklos pagerinimo bei straipsnių apie trūkumus įrodymai, dar apie 100 įdiegti pasiūlius žodžiu, įrodant teismuose ir kt. - http://foto.delfi.lt/album/63485/

Lietuvos Policija
Policija

Lietuvos Policija
Policija

M.Juškauskas gerina policiją. Berkut 1 dal. 2005.
Žr.TĘSINIUS apie "Berkut". Dalyviai Andrius Petraitis, Artūras Zadorožnyj ir patrulis Andrius Radivonas. Virš 100 M.J. sugalvojimų įdiegimo dėl poįstatyminės teisėkūros ir veiklos pagerinimo bei straipsnių apie trūkumus įrodymai, dar apie 100 įdiegti pasiūlius žodžiu, įrodant teismuose ir kt. - http://foto.delfi.lt/album/63485/

Lietuvos Policija
Taurages Policija policininkas vairuotojas Mindaugas Ašmontas dirbantis Taurageje

Mentai patruliai - tikrasis veidas :)
Mentai - mentavotos (viską draudžiančios) būtybės. Pasitaiko tokių ir Anglijoje. Filmukas parodo tikrą natūrą humoro pavidalu. Nors kadrai senoki, tačiau natūra (prigimtis)liko nepakitus.

Lietuvos Policija (be numeriu)
Lietuvos Policija kaip matome ir be numeriu gali vazinetis geras pavizdys musu vairoutojams.

Plikledis
Plikledis Telsiuose

Which car is faster? Which Car is Faster?
Similar 1/4 mile timeslips to browse:

1978 Chevrolet G Van Shorty: 9.915 @ 133.840
Dave Jarvis, Engine: 418 CI Small block Chevy!!!!, Tires: Slicks!


1972 Chevrolet G Van : 9.997 @ 134.770
Joe Cheek, Engine: yes, Supercharger: yes Turbos: no


1999 Ford F250 Reg Cab: 10.940 @ 126.100
Mike Ontiveros, Engine: 7.3L, Turbos: Compound 366/488


1978 Chevrolet G Van Street Van: 11.001 @ 122.630
paul, Engine: 468, Supercharger: yes Tires: BF Goodrich


1979 Chevrolet G Van : 11.015 @ 114.920
Scott Allen,


2000 Ford F250 Reg cab 2 wheel drive: 11.120 @ 128.980
David Lott, Engine: 7.3 Power Stroke, Supercharger: na Turbos: Garrett Tires: 33 15 15


1968 Chevrolet G Van 90: 11.193 @ 118.150
Tom Rock, Engine: 383 iron small block, Tires: hoosier 27 x 10.5


1979 Chevrolet G Van : 11.390 @ 119.000
John Karson, Engine: 468, Supercharger: BDS 671 Tires: Mickey Thomson


1970 Chevrolet G Van 90: 11.390 @ 116.980
Tom Evans, Engine: 427sbc, Supercharger: no Turbos: no Tires: 29x14.50x15prodrags


1991 Lexus Soarer GT-TL Turbo: 11.423 @ 118.940
ben burgess, Engine: 1JZ-GTE, Turbos: GT3076R (475hp) Tires: MT drag radials 255/50/16


1992 Lexus Soarer 2.5TT: 11.890 @ 115.120
ROJO, Engine: 1JZGTE, Turbos: Stock


2007 Ford F250 king ranch nitrous: 12.400 @ 108.000
emilio blanco, Engine: 6.0 Liter, Supercharger: n/a Turbos: ? Tires: 22''


2006 Ford F250 Turbo Diesel Nitrous: 12.730 @ 108.000
miguel blanco, Engine: turbo diesel, Supercharger: n/a Turbos: garrett ball bearing Tires: 22''


2008 Ford F250 HARLEY DAVIDSON 6.4L DIESEL CC SB 4X4: 12.964 @ 102.950
RODGER M BISHOP, Engine: 6.4l diesel, Supercharger: n/a Turbos: stock Tires: lt275/65r20e bsw all terrain


1991 Lexus Soarer gt: 13.381 @ 107.000
avi, Engine: 1jzgte, Turbos: stock twinz Tires: 235-45-17


1994 Lexus Soarer GT Twin Turbo: 13.407 @ 106.600
Dean Smith, Engine: 2.5 TT, Turbos: Hybrid Turbos with wastegate modifications Tires: 255/40/17 rear


1991 Lexus Soarer gt-tl: 13.550 @ 105.000
steveo, Engine: 1jz-gte, Turbos: hybrid steel internal c12's Tires: verdestein


2003 Ford F250 : 13.570 @ 98.773
Osvaldo Delgado, Engine: Powerstroke 7.3l, Turbos: GTP 38


1993 Lexus Soarer Twin Turbo: 13.600 @ 106.600
AndyTT, Engine: Stock 1jz-gte, Turbos: Twin Factory Standard Tires: Nankank NS 2's


2005 Ford F250 Crew Cab/Short Bed Lariat: 13.620 @ 98.000
Anthony Messina, Engine: Stock 6.0L Diesel, Supercharger: n/a Turbos: Stock Garrett VGT Tires: 285/70/17 Nitto Terra Grapplers


 


©2015 DragTimes - Disclaimer - Contact Us