การทำมอเตอร์ให้เป็นรถไฟฟ้า


More Videos...


การทำมอเตอร์ให้เป็นรถไฟฟ้า

มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า
ขั้นตอนการทำมอเตอร์ไซค์ไฟ ฟ้า

รถจักรยานไฟฟ้า.wmv
Preproject เรื่อง การศึกษาการใช้พลังงานในกา รขับเคลื่อนรถจักรยาน จัดทำโดย นาย อนุพงษ์ เทานางาม นาย ประเทือง คำละมูล นางสาว ชญาดา อินทรวินิจ สาขาวิชา : ครุศาสตร์อุตสาหกรรมไฟฟ้า ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมง คลอีสานวิทยาเขตขอนเเก่น

ทำรถไฟฟ้าใช้เอง
เดินหน้าถอยหลังก็ใด้
Follow