การทำมอเตอร์ให้เป็นรถไฟฟ้า


More Videos...


การทำมอเตอร์ให้เป็นรถไฟฟ้า

รถจักรยานไฟฟ้า.wmv
Preproject เรื่อง การศึกษาการใช้พลังงานในกา รขับเคลื่อนรถจักรยาน จัดทำโดย นาย อนุพงษ์ เทานางาม นาย ประเทือง คำละมูล นางสาว ชญาดา อินทรวินิจ สาขาวิชา : ครุศาสตร์อุตสาหกรรมไฟฟ้า ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมง คลอีสานวิทยาเขตขอนเเก่น

มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า
ขั้นตอนการทำมอเตอร์ไซค์ไฟ ฟ้า

รถยนต์ไฟฟ้า บ้านนารุ่ง
เป็นโปรเจ็ค ป.ตรี วิศวกรรมไฟฟ้า ทำขึ้นที่บ้านนารุ่ง โดยนายอดิศักดิ์ คงสุบรรณ์ ยังไม่สมบูรณ์ลองทดสอบความ เร็วและสมรรถนะ
Follow