policija 170 km/h !!

policiski kombi vozi 170 km/h

More Videos...


''Zebra'' uzjautrinās par ceļu policistiem
Raidījums ''Zebra'' smejas par ceļu policiju

Ceļu policija Jūrmalā
Vai policija šajā situācijā pārkāpj CSN?

POLICIJA 112. PATRULIAI A.C.A.B. DX MENTAI
Patrulių metodai. "Kvalifikuotai" išgaunami įrodymai. POLICIJOS VEIKLOS ĮSTATYMAS http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=211180 2000 m. spalio 17 d. Nr. VIII-2048 Vilnius 3 straipsnis. Policijos veiklos teisiniai pagrindai Policija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija*, šiuo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Tarnybos policijoje statutu bei kitais teisės aktais. *Jeigu paklaustum POLICININKO kas yra KONSTITUCIJA, ir kad jis vadovaujasi KONSTITUCIJA (kaip garantavo LRS) anas nelabai suprastų, apie ką šnekama. 4 straipsnis. Policijos veiklos principai 1. Policija, vadovaudamasi įstatymais ir kitais teisės aktais, nešališkai gina visus asmenis, esančius Lietuvos Respublikos teritorijoje, nepaisydama jų tautybės, rasės, lyties, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų. 2. Policijos veikla grindžiama demokratijos, pagarbos žmogaus teisėms, humanizmo, visuomenės moralės, teisėtumo, veiklos viešumo, taip pat prievartos naudojimo tik būtinais atvejais ir jos proporcingumo principais*. *Iš video matyt, kaip "proporcingai" panaudota fizinė prievarta-mušant per kojas, o po to per rankas (kad neliktų žymių). Be to PATRULIAI vadovavosi demokratijos, pagarbos žmogaus teisėms, humanizmo, visuomenės moralės, teisėtumo, veiklos viešumo principais (LR Policijos veiklos įstatymas 4 str. 2 d.) 5 straipsnis. Policijos uždaviniai 1. Pagrindiniai policijos uždaviniai yra: 1) žmogaus teisių ir laisvių apsauga; *PATRULIAI tą ir atliko 6 straipsnis. Policijos veiklos viešumas 1. Policija, nepažeisdama įstatymais ginamų asmens bei visuomenės interesų, apie savo veiklą teisės aktų nustatyta tvarka informuoja valstybės ir savivaldybių institucijas bei visuomenę. *PATRULIAI TĄ IR ATLIKO. 21 straipsnis. Policijos pareigūno pareigos 1. Policijos pareigūnas privalo: 1) gerbti ir ginti žmogaus orumą, užtikrinti ir saugoti jo teises bei laisves; *Matyt kaip tai atliko 3) užtikrinti sulaikyto ar pristatyto į policijos įstaigą asmens teises ir teisėtus interesus, suteikti neatidėliotiną pagalbą asmeniui, nukentėjusiam nuo teisės pažeidimo ar esančiam bejėgiškos būklės; *Užtikrino ir įvykdė. 23 straipsnis. Prievartos rūšys ir jos panaudojimo sąlygos 5. Prieš naudodamas fizinę prievartą arba šaunamąjį ginklą, policijos pareigūnas privalo įspėti apie tokį ketinimą, suteikdamas asmeniui galimybę įvykdyti teisėtus reikalavimus, išskyrus atvejus, kai delsimas kelia grėsmę pareigūno ar kito asmens gyvybei ar sveikatai arba toks įspėjimas yra neįmanomas. *Grėsmės nebuvo, nebuvo ir jokių įspėjimų. B E K E P U R I A I http://www.policija.lt/get.php?f.2568 LIETUVOS POLICIJOS PAREIGŪNŲ TARNYBINĖS UNIFORMOS IR SKIRIAMŲJŲ ŽENKLŲ DĖVĖJIMO TAISYKLIŲ reikalavimai (2006 m. gruodžio 12 d. LR Policijos generalinio Komisaro įsakymas Nr.5-V-767) nustato pareigą policijos pareigūnui nešioti kepurę. LR Vyriausybė 2004 birželio 14 d. nutarimu Nr. 748 patvirtino LR policijos pareigūnų tarnybinės uniformos ir skiriamųjų ženklų aprašymą, kuriame yra išaiškinta sąvoka kepurė. Kasdieninės uniformos aprašymo 38 p. nustatyta sąvoka vasarinė kepurė. 39 p. nustatyta sąvoka pirminės grandies pareigūnų kepurė. ŠIE PATRULIAI N I E K O NESUPRANTA A.C.A.B.

farai benzininis
farai (benzininis)
Follow